Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Nowa strona www

on .

Informujemy, że od dnia 22 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Oddziału.

Nowy adres: www.znpgdynia.pl

ZAPRASZAMY

Print

Cecylia Mazur - nekrolog

on .


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

 CECYLII MAZUR

 wieloletniej członkini ZNP i Sekcji Emerytów i Rencistów,
nauczycielki gdyńskich szkół podstawowych - nr 1, 18, 35, i 9

~~~

Rodzinie naszej zmarłej Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia

 Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni, koleżanki i koledzy z Sekcji

 

 

 

Print

Wanda Dworaczek - wspomnienie

on .

W.Dowarczek

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

WANDY DWORACZEK

~~~

nauczycielki w V i III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, długoletniej członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego, współautorki publikacji historycznych gdyńskiego Oddziału ZNP,

odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN oraz Złotą Odznaką ZNP

~~~

Każdemu i w każdej sytuacji służyła radą i pomocą, była otwarta na ludzi, zawsze w pełni zaangażowana.
Od roku 1957 była członkiem ZNP.

 Rodzinie Koleżanki Wandy składamy najszczersze wyrazy współczucia

 Zarząd Oddziału i Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Gdyni

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni

 

Print

Inicjatywa obywatelska ZNP

on .

pensje z budżetuW Sejmie  zarejestrowano Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.

Co chcemy zmienić?

Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela.

Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej.

Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych, a ich kompetencje w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli nie ulegną zmianie.

Print

Realizacja zajęć po zmianie brzmienia artykułu 42 Karty Nauczyciela

on .

Od dnia 1 września 2016 obowiązywać będzie zmieniony artykuł 42 KN (likwidacja konieczności rejestracji 2 lub 1 godziny prazy z uczniem ponad pensum dydaktyczne).

Jednocześnie nie ulega zmianie zamknięty katalog czynności, które w ramach swojego czasu pracy może wykonywać nauczyciel (art. 42 ust 2, 2b, i 2c Karty Nauczyciela).

Nauczyciele w ramach swojego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nie są zobowiązani do realizacji zajęć i podejmowania czynności niewynikających z zadań statutowych szkoły. Rodzaj nieewidencjonowanych zajęć możliwych do realizacji w konkretnej placówce określa jej statut. Oznacza to, że nauczyciel może realizować wyłącznie zajęcia opisane w rozdziale o sposobach realizacji zadań statutowych.

Dyrektor nie może zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi.

Przypominamy, że obowiązkiem dyrektora jest przedstawienie, do zaopiniowania, planu organizacyjnego oraz propozycji przydziału obowiązków na kolejny rok szkolny radzie pedagogicznej.

 

 

Print

Komunikat ZO ZNP ws. reorganizacji sieci szkół w Gdyni

on .

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni informuje, że skorzystał (w przewidzianym prawem terminie) z uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych i przedłożył opinie o projektach uchwał ws. reorganizacji sieci szkół w Gdyni. Opinie miały charakter opisowy i zawierały liczne uwagi i zastrzeżenia. Zarząd Oddziału nie formułował stanowiska jednoznacznie pozytywnego lub negatywnego wobec projektów uchwał. Wskazano między innymi na konieczność podejmowania działań osłonowych dla pracowników szkół podlegających reorganizacji, inwestycji i przystosowania placówek. Zarząd Oddziału otrzymał pismo zwrotne od Prezydenta Miasta Gdyni z wyjaśnieniami. W odpowiedzi Zarząd Oddziału podtrzymał swoje zastrzeżenia.

W dniu 7 marca 2016 r. podczas posiedzenia komisji oświaty Rady Miasta Gdyni przedstawiono opinie zwiazków zawodowych, w tym ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymał swoje stanowisko.

Print

Oddziały przedszkolne w szkołach - wyrok NSA

on .

paragraph 360093 640Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie dotyczący organizacji pracy oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. WSA stwierdza, że oddział przedszkolny funkcjonuje jak przedszkole i nie stosuje się w jego organizacji ferii. W wyroku, WSA odnosi się także do sposobu zatrudnienia nauczycieli (tak jak w przedszkolu).

Wyrok WSA w Warszawie

Joomla Templates by MightyJoomla