Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Świadczenia kompensacyjne także dla nauczycieli na umowach terminowych

on .

paragraph 360093 640Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek ZNP, poinformował że o świadczenie kompensacyjne może ubiegać się także nauczyciel, którego umowa zawarta na czas określony wygasła. Dotychczasowa interpretacja ZUS nie pozwalała na ubieganie się o świadczenie przez takie osoby. "Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku z upływem czasu na jaki została zawarta, spełnia wymóg, sformułowany przez ustwawodawcę w art 4. ust 1. pkt 3. ustawy o nsk." - stwierdził ZUS.

Sprawą ma zająć się jeszcze Sąd Najwyższy.

Print

Opinia ZNP do zmian w Karcie Nauczyciela

on .

8 lutego ZG ZNP przedstawił opinię do założeń zmian w Karcie Nauczyciela. W opinii czytamy min.: Związek Nauczycielstwa Polskiego z aprobatą przyjmuje propozycję likwidacji obowiązku realizowania i ewidencjonowania określonej kategorii zajęć w ramach zadań statutowych szkoły (tzw. godzin karcianych), o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b w zw. z ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) - dalej KN. Należy jednak zauważyć, że tzw. godziny karciane stanowią jedynie część obowiązków nauczyciela, wchodzących w skład katalogu „innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły", które zostały określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Zatem zaproponowana nowelizacja nie rozwiązuje problemu związanego z bezpłatnym prowadzeniem zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły.

Brak regulacji dotyczącej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły - zwłaszcza w kontekście przydzielania ich w dowolnym wymiarze przez dyrektora szkoły - może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia obowiązku pracy wśród nauczycieli, a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy.

Zdaniem ZNP istnieje więc konieczność normatywnej regulacji wymiaru wszystkich zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Uzasadnionym postulatem jest kwestia wprowadzenia odpłatności za każdą godzinę zajęć realizowanych z uczniami lub na ich rzecz, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. W chwili obecnej są to zajęcia nieodpłatne, co zdaniem ZNP może stanowić naruszenie podstawowych zasad prawa pracy - w szczególności zasady stanowiącej o prawie do wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.

Stąd wynika postulat ZNP dotyczący nowelizacji treści art. 42 ust. 2 KN w ten sposób, aby wydzielić trzy kategorie zadań nauczyciela realizowanych w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia:
• zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,
• innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,
• zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym."

Print

Odznaczenia z okazji 110. lat ZNP

on .

6 lutego 2016 r. podczas okręgowej konferencji naukowo - historycznej kończącej obchody 110. lecia ZNP w naszym województwie kol. Ewa Biernacka - Prezes Oddziału została udekorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznakę "Zasłużony Organizator Kultury Sportu i Turystyki ZNP" otrzymała kol. Teresa Suplicka. Podziękowania za pracę i działalność otrzymała także Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

 medale Ewa          legitymacja teresa

Zdj. 1. Foto: Teresa Suplicka                                                    Zdj.2

Na zdjęciu 1. Odznaczenia odbierają (od prawej) kol. Ewa Biernacka - Srebrny Krzyż Zasługi i kol. Gabriela Bereżecka (Prezes Oddziału ZNP w Słupsku) - Złoty Krzyż Zasługi.

Na zdjęciu 2. Legitymacja Odznaki "Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP" dla kol. Teresy Suplickiej

Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze wojewódzkie oraz związkowe, z Prezesem ZNP S. Broniarzem na czele. Podkreślano zasługi Związku dla edukacji oraz profesjonalizm członków ZNP.

Print

Stanowisko Zarządu Oddziału ws. naliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli

on .

paragraph-360093 640W okresie od stycznia do marca 2015 roku Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni przeprowadził w gdyńskich placówkach oświatowych ankietę na temat naliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli.  Z przeprowadzonej analizy wynikało, że w badanych placówkach występowały znaczące różnice w sposobie naliczania godzin ponadwymiarowych. Jednocześnie uzyskiwaliśmy informację, że jednym z argumentów na taki stan rzeczy jest wskazywanie na brak jednoznacznych przepisów w tym zakresie.

Wobec powyższego w roku 2015 sformułowano dwa pisma do organu prowadzącego, w których Zarząd Oddziału zwrócił się z prośbą o doprowadzenie do stanu w którym we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gdyni zaistnieje jednolity, zgodny z prawem, sposób naliczania wynagrodzenia za godizny ponadwymiarowe.

Poniżej przedstawiamy pismo wraz z uzasadnieniem - stanowiskiem Zarządu Oddziału ws. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli.

Stanowisko ZO ZNP ws. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli

 

Print

Opiniowanie uchwał ws. reorganizacji w gdyńskiej oświacie

on .

paragraph-360093 64025 stycznia Zarząd Oddziału otrzymał do zaopiniowania projekty uchwał Rady Miasta Gdyni związane z reorganizacją sieci szkolnej w Gdyni. Uchwały dotyczą:

 • Rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych
 • Likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego (w ZSM) poprzez wygaszanie
 • Przekształcenia IX LO (zmiana adresu - ul. Orłowska 57)
 • Likwidacji IV LO
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu
 • Likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (w ZSRziH)
 • Przekształcenia Technikum nr 3, ZSZ nr 6 i Gimnazjum dla Dorosłych w ZSRziH (zmiana adresu: Technikum nr 3 i ZSZ nr 6 - ul. Płk. Dąbka 207; GdD - ul. Raduńska 21 - w CKU)
 • Przekształcenia Technikum Transportowego (zmiana adresu - ul. Morska 186)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych
 • Likwidacji Technikum Chemicznego i Technikum Mechanicznego nr 2 (w ZSE)
 • Przekształcenia ZSZ nr 4 w ZSE (zmiana adresu - ul. Morska 186)
 • Wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych
 • Przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4 i nr 5 w ZSA-E (zmiana adresu - TE, TH, SPolicealna nr 4 - al. Zwycięstwa 194; SPolicealna nr 5 - ul. Płk. Dąbka 207)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • Likwidacji Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 4 poprzez wygaszanie
 • Likwidacji XIII LO w ZSO nr 4 poprzez wygaszanie
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych
 • Przekształcenia Technikum Budowlanego i ZSZ nr 2 w ZSB (zmiana adresu - ul. Płk Dąbka 207)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych
 • Likwidacji ZSZ nr 5 w ZSU
 • Likwidacji Technikum nr 4 w ZSU poprzez wygaszanie
 • Przekształcenie Szkoły Policealnej nr 3 (zmiana adresu - ul. Morska 186)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych
 • Przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, ZSZ nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego (zmiana adresu - TBO, ZSZ nr 3, SPolicealna nr 3 i 8 - ul.  Morska 79; ODN - ul. Płk. Dąbka 207)

Zgodnie z terminem określonym przez organ prowadzący, nasza organizacja przygotuje i przedstawi opinie do uchwał w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z informacjami organu prowadzącego "zmiany dotyczą 3500 dzieci i młodzieży, 726 pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Gmina Miasta Gdyni zamierza zapewnić funkcjonowanie szkół na co najmniej takich samych warunkach, jak dotychczas. Pracownicy pedagogiczni będą zatrudnieni w ramach nowej sieci szkół. Dyrektorzy szkół składali propozycje tworzenia dodatkowych zajęć, podziałów na grupy z przedmiotów i podobnych rozwiązań. Analizowano stan zatrudnienia w każdej szkole i szukano konstruktywnych rozwiązań w celu zapewnienia zatrudnienia wszytskim pracownikom pedagogicznym. Podobnie pracownicy administtracji i osbługi mają zapewnione miejsca pracy. (...) Miasto planuje dostosować również komunikację miejską do potrzeb nowych lokalizacji szkół w celu ułatwienia dojazdów."

 

Print

Spotkanie w MEN - zmiany w Karcie Nauczyciela

on .

znp znak21 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dotyczące proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przedstawiciel ZNP podkreślił, że likwidacja tzw. „godzin karcianych" jest zasadna. Następnie odniósł się do projektowanych rozwiązań zgłaszając wątpliwości dotyczące nowego brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty. Zdaniem Związku projektowany zapis może być różnie interpretowany, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia liczby niepłatnych godzin realizowanych przez nauczyciela poza pensum dydaktycznym.

W związku z powyższym, ZNP zaproponował potrzebę doprecyzowania ww. przepisu i zawarcie consensusu w tej sprawie podczas kolejnego spotkania ze związkami zawodowymi.

Przedstawiciel ZNP wniósł również ogólne uwagi dot. postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Ponadto, przedstawiciel ZNP wnioskował o ustawowe uregulowanie czasu pracy nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów i innych) oraz przywrócenie pracownikom pedagogicznym zatrudnionym
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela
– o spotkanie w sprawach dotyczących tej grupy pracowników ZNP dwukrotnie wystąpił do minister pracy Elżbiety Rafalskiej.

Źródło: www.znp.edu.pl

Projekt nowelizacji ustawy

Uzasadnienie MEN

Również o tym przeczytaj - "Kto ma rację?" oraz Informacja 148 Okręgu Pomorskiego ZNP

Print

Zmiana ustawy o systemie oświaty

on .

sejmNajważniejsze zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza:

 • obowiązek szkolny od 7 roku życia;
 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie;
 • prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;
 • prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia – na wniosek rodziców – pod warunkiem:korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma ono rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • możliwość odroczenia obowiązku szkolnego – rozpoczęcie spełniania przez dziecko 7-letnie obowiązku szkolnego może być odroczone o jeden rok szkolny, jeżeli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia;
 • możliwość odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia;
 • możliwość kontynuowania w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie I szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki – na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do końca marca 2016 r.; w przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie I w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne. Jednocześnie dziecko to do końca roku szkolnego 2015/2016 będzie obowiązane do kontynuowania nauki w klasie I albo będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor wybranego przez rodziców przedszkola lub szkoły albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku skolnego. W przypadku braku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego (brak miejsca), dziecko kontynuuje naukę w klasie I;
Print

Uchwała RM Gdyni ws. zamiaru likwidacji niektórych szkół

on .

30 grudnia 2015 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji poprzez wygaszanie od roku szkolnego 2016/2017, następujących placówek oświatowych:

 • XII Liceum Ogólnokształcącego
 • Gimnazjum nr 14 i XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu
 • Technikum Chemicznego i Technikum Mechanicznego nr 2, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekologicznych

oraz o  zamiarze przekształcenia: Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych, Technikum Transportowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekologicznych, Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych, Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych, IX Liceum Ogólnokształcącego

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni nie opiniował uchwały o zamiarze likwidacji. Zgodnie z zapisami prawa opinia dotyczyć będzie zasadniczej uchwały o ewentualnej likwidacji i przekształceniu wyżej wymienionych plaćówek. Podjęta w dn. 30.12.2015 r. uchwała otwiera bowiem formalny proces konsultacji społecznych.

Od połowy października 2015 roku przedstawiciele ZO uczestniczyli w spotkaniach we wspomnianych placówkach z członkami ZNP, podejmowano także konsultacje z organem prowadzącym ws. ewentulanych zmian do założeń zmian w gdyńskiej oświacie. 

 

 

Print

Wyniki badania ankietowego ws. likwidacji gimnazjów

on .

razemW listopadzie ZNP przeprowadził badanie ankietowe ws. likwidacji gimnazjów. W skali całego kraju wzięło w nim udział ponad 71 tysięcy nauczycieli (blisko 100 w Gdyni).

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych:

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że skutkiem likwidacji gimnazjów będą zwolnienia nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Wyniki przeprowadzonego przez Związek badania wskazują, że blisko 84% respondentów obawia się utraty pracy z powodu braku godzin dla wszystkich nauczycieli w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie 82% badanych nauczycieli uważa, że w przypadku likwidacji gimnazjum, nie będzie miało możliwości podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest ocena możliwości wdrożenia nowej podstawy programowej dla szkół wszystkich typów. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił do nauczycieli z pytaniem, czy są gotowi od najbliższego roku szkolnego wdrożyć zapisy nowej podstawy programowej. Blisko 86% respondentów odpowiedziało negatywnie.

Print

Zaproszenie do Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela

on .

kmn15 grudnia w Zarządzie Okręgu Pomorskiego ZNP zainugurowano prace grupy inicjatywnej zmierzające do utworzenia przy Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela. Do Klubu mogą przystąpić wszyscy członkowie ZNP, którzy nie ukończyli 35 lat.

Przy większości Okręgów ZNP Kluby już działają, czas na pomorskie!

Wszystkich gdyńskich nauczycieli, członków ZNP, w wieku do 35 lat zapraszamy do kontaku z Oddziałem w Gdyni po szczegóły.

Kolejne spotkanie w lutym 2016 roku.

O Centralnym Klubie Młodego Nauczyciela można przeczytać TUTAJ

 

Print

Przerwa świąteczna - pani minister pisze list

on .

menMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała do nauczycieli i dyrektorów szkół list z prosbą o rozważenie możliwości pracy opiekuńczo - wychowawczej w okresie przerwy świątecznej.

List p. minister

ZNP zwraca uwagę, że organizacja pracy placówki w okresie przerwy zależy wyłącznie od dyrektora szkoły (dla nauczycioeli nie jest to czas urlopu). Więcej można przeczytać TUTAJ

 

Joomla Templates by MightyJoomla