Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Stanisław Buliczak

on . Posted in Prezesi Oddziału

Stanisław Buliczak. Urodził się 5 maja 1929 roku w Górze Sieraków w województwie poznańskim. Szkołę powszechną ukończył w Sierakowie, maturę uzyskał w szkole licealnej w Międzychodziu. Kolejnym stopniem
edukacyjnym były studia na Uniwersytecie im A. Mickiewicza, które ukończył jako magister historii w roku 1955.
Natychmiast po otrzymaniu nakazu pracy od 15 sierpnia zatrudniony został w SP nr 9 w Gdyni. W latach 1957- 59 uczył w Liceum Pedagogicznym, następnie w Szkole „Pomnik Tysiąclecia".

Najdłużej, bo aż do przejścia na emeryturę w 1986 roku, związany był z IV LO, gdzie odnosił sukcesy zawodowe. Wcześnie rozpoczął działalność w ZNP, już w 1958 roku wszedł do wybranego rok wcześniej Zarządu Oddziału w Gdyni. Był współorganizatorem Koła Młodych Nauczycieli, inicjatorem i współwykonawcą remontu pomieszczeń na potrzeby Klubu w siedzibie Oddziału. Przez dwie kadencje w latach 1959-1966, oddelegowany do pracy związkowej, pełnił funkcję sekretarza. Kierował pracą Klubu Nauczycielskiego od września 1965 do września 1967 roku.

Do społecznej działalności związkowej powrócił w maju 1972 roku i do marca 1976 pełnił funkcję skarbnika. Po paroletniej przerwie, w marcu roku 1980 wszedł w skład Rady Zakładowej jako wiceprzewodniczący, jednocześnie kierując Komisją Pedagogiczną. W okresie trudnej sytuacji w ruchu związkowym, podjął się przewodniczenia Tymczasowej Radzie Zakładowej, następnie od wyborów w styczniu 1981 roku aż do stanu wojennego był jej skarbnikiem

Print

Lidia Kościńska

on . Posted in Prezesi Oddziału

Lidia Kościńska. Urodziła się 30 marca 1941 roku w Gdyni. Dzieciństwo, przypadające na czas wojny, spędziła na wsi kaszubskiej, a następnie w Lęborku. Pod koniec 1947 roku rodzina wróciła do Gdyni. Lidia ukończyła szkołę podstawową i II LO, a następnie SN, na kierunku matematycznym. Po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę w
SP nr 26 w Gdyni (1960), od razu też wstąpiła do ZNP. Kontynuowała wykształcenie, w roku 1972 uzyskała tytuł magistra fizyki na UG. Została zastępcą, a następnie dyrektorem szkoły, w której dotychczas uczyła do roku 1976.

Potem poświęciła się pracy związkowej, a od września 1980 przeszła do pracy w Kuratorium. Następnie podjęła decyzję przeniesienia się na wieś i w 1982 roku objęła stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Przodkowie. Po 30 latach pracy odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi przeszła na emeryturę

Print

Czesław Ludwiczak

on . Posted in Prezesi Oddziału

LudwiczakCzesław Ludwiczak. Urodził się 4 listopada 1928 roku w Niechcicach w województwie łódzkim, gdzie ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią w Łodzi i tam w 1949 rozpoczął studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu. W związku z przeprowadzką do Gdańska studiów w Łodzi nie ukończył. Wyższe wykształcenie i stopień magistra filologii polskiej uzyskał w roku 1960 w WSP w Gdańsku.

Nakazem pracy został skierowany do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdańsku, gdzie pracował jako instruktor oraz zastępca kierownika. W tym samym czasie uczył języka polskiego w Szkole Marynarki Wojennej, podówczas jeszcze szkole średniej. W 1960 roku organizował szkołę jedenastoletnią w Gdyni Cisowej, a w 1962 roku IV LO w Gdyni. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, szkoła ta otrzymała obecny gmach przy ul. Morskiej. Dyrektorem IV LO był przez 22 lata. Prócz pracy zawodowej był czynnym działaczem społecznym i związkowym. Zasiadał we władzach partyjnych i w strukturach samorządowych.. Wyróżniony wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, związkowymi i regionalnymi.

Zmarł w wieku 54 lat i pochowany został na Cmentarzu Witomińskim

Print

Tadeusz Małolepszy

on . Posted in Prezesi Oddziału

Tadeusz Małolepszy. Urodził się 9 grudnia 1910 roku w Gnieźnie w rodzinie robotniczej. W 1930 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu. W latach 1931 -39 pracował w szkołach powszechnych
na terenach kaszubskich (Borcz, Stężyce, Włodawa). W sierpniu 1939 roku zmobilizowany brał udział w kampanii wrześniowej. Walczył pod Kutnem, nad Bzurą i w obronie Warszawy. Wzięty do niewoli pozostałą część wojny spędził w obozie jenieckim, najdłużej w Woldenbergu. Po odzyskaniu wolności wrócił pieszo do Polski do rodziny w
Poznaniu. Pracował tam na różnych stanowiskach w oświacie.

W sierpniu 1950 roku rozpoczął pracę w Gdyni i tu przeszedł na emeryturę w 1972 roku. Był między innymi: podinspektorem w Wydziale Oświaty, kierownikiem Wydziału Oświaty, zastępcą przewodniczącego MRN w Gdyni, kierownikiem SP nr 5 i 30. W latach 60-tych uzupełnił wykształcenie i uzyskał stopień magistra pedagogiki w WSP w Gdańsku. Tadeusz Małolepszy już przed wojną był czynnym członkiem ZNP, po wyzwoleniu kontynuował działalność związkową. Za swą pracę zawodową i społeczną został odznaczony licznymi medalami i orderami państwowymi oraz branżowymi.

Tadeusz Małolepszy zmarł nagle, przeżywszy 67 lat i pochowany został na Cmentarzu Witomińskim

Print

Piotr Cieślawski

on . Posted in Prezesi Oddziału

Piotr Cieślawski. Urodził się 10 kwietnia 1913 roku w Oberhausen w Niemczech. Ojciec był maszynistą kolejowym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rodzina osiedliła się w Jarocinie. Piotr ukończył Seminarium Nauczycielskie, odbył bezpłatną praktykę w latach 1933-1935,następnie wyjechał do Gdyni. Otrzymał pracę w Szkole nr 4 na Oksywiu i w i nr 6 na Obłużu. W czasie okupacji musiał opuścić Gdynię i przebywał w swoich rodzinnych stronach.

Po wojnie kolejno pracował w SP nr 7, w SSP nr 32 (kierownik1947-51), w Młodzieżowym Domu Kultury [dyrektor 10 lat]. W tym czasie ukończył pedagogiczne studia magisterskie. Od 1961 do 1973 roku był kierownikiem SP nr 27.Od rozpoczęcia swej pracy zawodowej, aż do śmierci był niestrudzonym harcerzem, pełnił funkcje od opiekuna do komendanta Hufca i założyciela Kręgu Instruktorów Seniorów „Strażnica". Również bogata jest działalność Piotra Cieślawskiego jako członka ZNP. Poza bardzo odpowiedzialnymi funkcjami, realizował swoje życiowe „credo"- ocalić od zapomnienia i uhonorować nauczycieli, którzy zginęli w czasie we II wojny światowej. Jako przewodniczący Komisji Historycznej ZNP, mógł przy pomocy władz miejskich utrwalić ich pamięć w różnych formach.

Odznaczony wieloma medalami, z których najbardziej cenił Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Janusza Korczaka, Kawaler Jean Bart (Francja), Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Order Uśmiechu, a przede wszystkim Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne Zasługi Dla Gdyni", którego doczekał się na dwa tygodnie przed śmiercią. Wielki duchem przyjaciel dzieci-nauczyciel, harcmistrz, wybitny działacz ZNP, gawędziarz, pisarz-historyk – „zostawił po sobie ślad." Zmarł 21 lutego 2002 roku, pochowany na Cmentarzu Witomińskim.

Joomla Templates by MightyJoomla